Zaktualizowana perspektywa dla nkt cables na rok 2017 i odbiór kablowca

Prace związane z przejęciem ABB HV Cables zakończyły się dnia 1 marca 2017, por. Ogłoszenie nr 4 z dnia 1 marca 2017. Jak podano w Sprawozdaniu Rocznym NKT 2016, Ogłoszenie nr 2 z dnia
21 lutego 2017, NKT Cables może przedstawić zaktualizowaną perspektywę finansową na rok 2017
z uwzględnieniem działalności ABB HV Cables.

Perspektywa NKT Cables na 2017
Przejęte aktywności ABB HV Cables zostaną skonsolidowane finansowo w NKT Cables z dniem 1 marca 2017.
W oparciu o to założenie, NKT Cables spodziewa się uzyskać w 2017 przychód na poziomie ok. 1,1 mld EUR (standardowe ceny metali) przy 1,4 mld EUR w cenach rynkowych przy przyjęciu określonych założeń dotyczących zmian cen metali
w pozostałym okresie roku 2017. Przyjęte wcześniej założenie wzrostu organicznego na poziomie 0-5% w aktualnie istniejącym przedsiębiorstwie pozostaje bez zmian.
Szacuje się, że opcjonalny zysk EBITDA za 2017 wyniesie ok. 140 mln EUR w stosunku do poprzedniej perspektywy marży operacyjnej EBITDA ok. 9,5%, co odpowiada ok. 70 mln EUR. Opracowanie nowego skonsolidowanego portfela projektów i harmonogram zakończenia przejęcia pozwalają oczekiwać, że przychód w pierwszym kwartale roku 2017 będzie znacząco niższy w porównaniu z 3 pozostałymi kwartałami.
Potwierdzone zostają wcześniej oczekiwane i zakomunikowane roczne synergie z tytułu przejęcia w wysokości ok. 30 mln EUR do końca roku 2018. Szacuje się jednak, że synergie realizowane w 2017 będą ograniczone z powodu dużego nacisku na terminową realizację aktualnie zaległych zamówień. Szacuje się, że koszt integracji ABB HV Cables wyniesie ok. 35-40 mln EUR do końca 2018. Zakłada się, że większość wydatków będzie miała miejsce w roku 2017 i na początku roku 2018. Tak samo jak w poprzednich komunikatach, szacuje się, że koszty związane z zamknięciem transakcji wyniosą ok. 7 mln EUR i zostaną one poniesione w pierwszym kwartale roku 2017. Koszty integracji i koszty związane z transakcją są traktowane jako elementy jednorazowe i nie będą w związku z tym wpływać na wysokość operacyjnego EBITDA.
Kolejne informacje i szczegółowe dane dotyczące przejęcia ABB HV Cables zostaną podane w Raporcie Międzyokresowym za pierwszy kwartał roku 2017, który zostanie opublikowany dnia 17 maja 2017.
NKT Cables odebrało swój kablowiec
Dnia 10 kwietnia 2017 roku w ramach przejęcia ABB HV Cables odebrano kablowiec, por. Ogłoszenie nr 45 z dnia 21 września 2016.
Jest to jeden z najnowocześniejszych tego typu statków na świecie i umożliwia kładzenie kabli z większą precyzją w oparciu o technologię DP3 (Direct Positioning – Pozycjonowanie Bezpośrednie). Kablowiec jest sterowany zdalnie
z użyciem kamer i sonaru, co sprawia, że do jego obsługi nie są potrzebni nurkowie. Statek został wyprodukowany w norweskiej stoczni Kleven.
Kablowiec wzmocni pozycję NKT Cables jako lidera w obszarze kabli podmorskich. Firma będzie mogła oferować swoim klientom gotowe rozwiązania „pod klucz”, obejmujące zarówno opracowanie i produkcję kabli podmorskich AC/DC, jak i pełną instalację oraz usługi związane z położeniem kabli.
Michael Hedegaard Lyng, Prezes i Dyrektor Wykonawczy NKT Cables, wyjaśnia:
„Ten supernowoczesny kablowiec jest dopełnieniem naszej infrastruktury umożliwiającej realizację projektów i pozwoli na ugruntowanie naszej pozycji jako światowego lidera w dziedzinie rozwiązań kablowych. Możemy teraz oferować naszym klientom gotowe rozwiązania pod klucz i przedstawić projekty o wyższej elastyczności i niższym ryzyku wykonania”.
Dnia 4 maja 2017 kablowiec znajdzie się w placówce NKT Cables w Karlskronie w Szwecji celem nadania imienia
i dokonania prezentacji dla klientów. Potem  statek wyruszy położyć swoje pierwsze kable. Informacje dotyczące kablowca dostępne są na stronie www.nktcables.com.

Kontakt

Inwestor
Michael Nass Nielsen
Tel: +45 2494 1654

Prasa
Helle Gudiksen
Tel: +45 2349 9098

___________________________
Oświadczenia dotyczące przyszłości itp.
Zawarte w niniejszym komunikacie oświadczenia dotyczące przyszłości są odzwierciedleniem aktualnych oczekiwań Zarządu Grupy dotyczących przyszłych wydarzeń i wyników finansowych, opartych na przyjętych założeniach. Oświadczenia dotyczące przyszłości są oświadczeniami, które nie dotyczą rzeczywistych faktów, ale przypuszczeniami wyrażonymi za pomocą wyrazów takich, jak: „wierzymy”, „oczekujemy”, „przewidujemy”, „zamierzamy”, „szacujemy”, „chcemy”, „możemy”, „powinniśmy” itp. Twierdzenia dotyczące przyszłości są z samej swojej natury niepewne i zależne od różnych rodzajów znanego i nieznanego ryzyka, nieprzewidzianych wypadków oraz innych ważnych czynników, które są trudne lub niemożliwe do przewidzenia i które są niezależne od NKT. W związku z powyższym, osiągane wyniki mogą się różnić od oczekiwanych, między innymi z powodu dynamicznej sytuacji ekonomicznej oraz zmian na rynkach finansowych, zmian w przepisach i regulacjach dotyczących rynków, na których działają spółki NKT, zmian w popycie, działań konkurencji oraz zmian w cenach energii oraz surowców naturalnych. Więcej informacji dotyczących czynników ryzyka znajduje się w najnowszym Raporcie Rocznym. NKT nie ma obowiązku aktualizowania ani modyfikowania oświadczeń dotyczących przyszłości lub możliwych przyczyn różnic pomiędzy wynikami oczekiwanymi a rzeczywistymi, o ile przepisy prawa ani inne regulacje nie stanowią inaczej.
Zawarte w niniejszym komunikacie informacje, opinie i oświadczenia dotyczące przyszłości są aktualne wyłącznie
w momencie ich podania i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Niniejszy komunikat został przygotowany w wersji duńskiej oraz angielskiej. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności, decydujące znaczenie ma wersja angielska.

Wyszukaj kontakt blisko Ciebie