Zasady i warunki

Warunki użytkowania

Korzystanie ze strony www.nkt.com.pl ("Strona Internetowa") podlega poniższym warunkom. Jeżeli nie jesteś w stanie zaakceptować niniejszych warunków, prosimy Cię o opuszczenie Strony Internetowej, bez dalszego jej użytkowania.


Ta strona jest własnością i jest zarządzana przez:

NKT A/S, Vibeholms Allé 20, 2605 Brøndby, DenmarkReg.No: 62725214

Wyłączenie odpowiedzialności

Zawartość niniejszej Strony Internetowej zostaje udostępniona publicznie w celach informacyjnych. Firma NKT stara się aktualizować zawartość na bieżąco, jednak nie możemy zagwarantować, że zawartość Strony Internetowej jest kompletna, prawidłowa ani zgodna z obowiązującym prawem.

Firma NKT podejmie wszelkie racjonalne kroki w celu ochrony Strony Internetowej przed wirusami komputerowymi, koniami trojańskimi oraz innymi zagrożeniami. Tym niemniej, NKT nie gwarantuje, że niniejsza Strona Internetowa jest wolna od tego rodzaju szkodliwych programów i wyłącza jakąkolwiek odpowiedzialność związaną ze stratą spowodowaną przez szkodliwe programy otrzymane z tej Strony Internetowej, lub za pośrednictwem plików pobranych ze Strony Internetowej.

Firma NKT zastrzega sobie jednostronne prawo do możliwości aktualizacji, modyfikacji i zmiany niniejszych Warunków Użytkowania. Wszelkie tego rodzaju aktualizacje, modyfikacje i zmiany są obowiązujące dla wszystkich użytkowników i osób przeglądających Stronę Internetową NKT i będą na niej zamieszczane.

Linki

Firma NKT mogła dla Twojej wygody umieścić linki do stron internetowych prowadzonych przez lub będących własnością osób trzecich. Firma NKT nie dokonuje przeglądu żadnych stron internetowych podlinkowanych do strony internetowej NKT i nie potwierdza ani nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za zawartość takich stron internetowych, jak również za produkty, usługi lub inne pozycje oferowane za pośrednictwem takich stron internetowych.

Niedozwolone jest stosowanie deep linking (bezpośrednie podlinkowanie do dokumentu lub podstrony tej strony) oraz framing (pobranie informacji lub ich części z tej strony na inną stronę) bez wyraźnego pozwolenia. Tym niemniej, dozwolone jest linkowanie do pierwszej strony na Stronie Internetowej w sposób lojalny i niekonkurencyjny.

Prawa autorskie

Treść stron internetowych NKT jest chroniona prawami autorskimi © Copyright 2018 NKT.

Zezwala się na kopiowanie, reprodukcję, przekazywanie, rozpowszechnianie lub przechowywanie dokumentów oraz informacji opublikowanych przez NKT w sieci internetowej wyłącznie z uwzględnieniem niżej podanych ograniczeń. Zezwolenie ogranicza się do:

• Użytku o charakterze niekomercyjnym w obrębie Państwa organizacji.

• Użytku wyłącznie w celach informacyjnych. Redystrybucja podlega uprzedniej pisemnej zgodzie NKT.

• Podczas korzystania z danego dokumentu lub informacji należy każdorazowo podawać odniesienie do NKT.

Należy zwrócić również uwagę, że każdy produkt, proces lub technologia opisane w dokumentach na tej stronie internetowej mogą podlegać innym Prawom własności intelektualnej zastrzeżonym przez NKT bądź jej podmiot zależny i nie są objęte niniejszą licencją.

Znaki towarowe, znaki usługowe i nazwy handlowe

Znak słowny NKT oraz logo NKT stanowią zarejestrowane znaki towarowe i/lub znaki usługowe NKT. Brak jest wzmianek o prawach dotyczących innych znaków towarowych, znaków usługowych lub nazw handlowych, bez względu na to, czy zostały czy nie zostały zarejestrowane, które mogą być dodawane do pewnych słów lub znaków wykorzystywanych w niniejszym dokumencie. Jednakże, brak takowej wzmianki nie sugeruje w żaden sposób, że takie oznaczenia, nazwy towarowe, słowa czy znaki nie są schronione przez prawo.

Inne prawa własności intelektualnej

Należy zwrócić również uwagę, że każdy produkt, proces czy technologia opisane w tych dokumentach może być przedmiotem Praw własności intelektualnej zastrzeżonych dla NKT lub dla strony trzeciej. Na mocy niniejszego dokumentu nie przyznaje się prawa do wykorzystania takich Praw własności intelektualnej.

Ochrona danych

Aby uzyskać informacje na temat sposobu zbierania i przetwarzania danych osobowych osób fizycznych kliknij tutaj 

Brak oferty

NKT zapewnia dostęp do danych NKT wykorzystywanych w różnych miejscach na świecie i stąd może uwzględnić odniesienia do produktów, programów oraz usług NKT niedostępnych w danym państwie. Nie oznacza to, że NKT zamierza zaoferować takie produkty, programy lub usługi w tym państwie.

Brak gwarancji

Informacje zostały podane na zasadzie „takie jak są”, bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej bądź dorozumianej, w tym, między innymi, gwarancji sprzedawalności, przydatności do określonego celu lub braku nienaruszania praw własności intelektualnej. Informacje te mogą zawierać nieścisłości pod względem technicznym lub błędy typograficzne. W informacjach, o których mowa w tym dokumencie, mogą być okresowo wprowadzane zmiany, uwzględnione w nowych edycjach niniejszej publikacji. NKT może wprowadzać poprawki lub zmiany w produktach, programach lub usługach opisanych w tej publikacji bez konieczności powiadamiania.

Ograniczenie odpowiedzialności

NKT nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, specjalne lub wynikowe, utracone zyski lub przerwy w prowadzeniu działalności, wynikające z wykorzystania lub niemożności wykorzystania tej strony internetowej, bądź w wyniku polegania na informacjach w niej podanych, nawet jeśli NKT zostało powiadomione o możliwości wystąpienia rzeczowych szkód. Ograniczenie to uwzględnia również awarie lub wirusy pojawiające się w Państwa sprzęcie komputerowym. W niektórych jurysdykcjach nie zezwala się na wyłączenie pewnych gwarancji lub ograniczeń odpowiedzialności, tak więc powyższe ograniczenia lub wyłączenia mogą nie mieć zastosowania. W takim przypadku, odpowiedzialność NKT ograniczona jest w najwyższym możliwym zakresie dozwolonym na mocy prawa.

Obowiązujące prawo i jurysdykcja

Korzystanie z niniejszej Strony Internetowej podlega prawu duńskiemu, a wszelkie spory związane lub wynikające z korzystania z niniejszej Strony Internetowej muszą być rozstrzygane przez sądy duńskie.

Wyszukaj kontakt blisko Ciebie