O nas

Odpowiedzialność społeczna

Firma NKT dąży do utrzymania i rozwijania swojej pozycji lidera na rynku przez dostarczanie wysokiej jakości produktów naszym klientom. Nie zapominamy jednak o odpowiedzialności społecznej, która wiąże się z naszą pozycją dużej firmy i dokładamy wszelkich starań, aby nasze miejsce pracy było bezpieczne i szczęśliwe, jak również dokonaliśmy wielkiego postępu w zakresie oddziaływania i zrównoważonego rozwoju środowiska. Na tym jednak nasze wysiłki się nie kończą. Firma NKT jest również pionierem wielu działań na rzecz postępu społecznego:

Inicjatywa ONZ - Global Compact

Firma NKT jest sygnatariuszem Inicjatywy ONZ - Global Compact i wierzymy, że zdrowe, bezpieczne i zróżnicowane środowisko pracy jest nie tylko wewnętrznie pożądane, ale również fundamentalne dla naszego stałego wzrostu. Rozumiemy rolę NKT w tworzeniu lepszej przyszłości przez nasz wkład w Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ 2030.

ONZ - Global Compact jest dobrowolną inicjatywą dla firm w celu połączenia władzy moralnej i oddziaływania ONZ z wiedzą i oddziaływaniem biznesowym sektora prywatnego. Jesteśmy zaangażowani we współpracę z ONZ oraz innymi podmiotami i branżami na całym świecie, aby wspierać rozwój większych celów społecznych, takich jak walka z ubóstwem czy troska o ograniczone zasoby. Inicjatywa ONZ - Global Compact jasno określiła te cele w formie dziesięciu następujących zasad:

 

 

Prawa człowieka

Zasada 1: Firmy powinny przestrzegać i wspierać ochronę międzynarodowo uznanych praw człowieka; oraz 

Zasada 2: Eliminować wszelkie przypadki łamania praw człowieka przez firmę

 

 

Standardy pracy

Zasada 3: Firmy powinny: popierać wolność zrzeszania się i w praktyce uznawać prawo do zbiorowych negocjacji;

Zasada 4: Eliminować wszelkie formy niewolnictwa i pracy przymusowej;

Zasada 5: Wspierać faktyczne zniesienie pracy dzieci; oraz

Zasada 6: Przeciwdziałać dyskryminacji w sferze zatrudnienia.

Środowisko

Zasada 7: Firmy powinny wspierać zapobiegawcze podejście do problemów środowiska naturalnego;

Zasada 8: Podejmować inicjatywy propagujące większą odpowiedzialność środowiskową oraz

Zasada 9: Wspierać rozwój i upowszechnianie technologii przyjaznych środowisku.

 

 

Przeciwdziałanie korupcji

Zasada 10: Firmy powinny przeciwdziałać korupcji we wszystkich jej formach, w tym łapówkarstwu i wymuszeniom.


Firma NKT z zadowoleniem zauważa działania ONZ oraz firm na całym świecie w celu osiągnięcia tych celów i z entuzjazmem popiera wszystkie powyższe zasady oraz działa na rzecz ich realizacji.

 

 

Różnorodność i brak dyskryminacji

Jesteśmy również mocno zaangażowani w kwestię zapewnienia równych szans dla naszych pracowników oraz w relacjach zewnętrznych i zobowiązujemy się nie tolerować przypadków dyskryminacji lub molestowania na podstawie rasy, koloru skóry, płci, języka, życia prywatnego, wyznania religijnego, pochodzenia etnicznego, poglądów politycznych lub innych, przynależności do kasty, pochodzenia narodowego lub społecznego, majątku, miejsca urodzenia, przynależności związkowej, orientacji seksualnej, stanu zdrowia, wieku, niepełnosprawności lub wszelkich innych cech charakterystycznych. Jesteśmy mocno zaangażowani w kwestię zapewnienia równych szans dla naszych pracowników i nie tolerujemy przypadków dyskryminacji lub molestowania.

Swoboda zrzeszania się

Ponadto wspieramy i nie ograniczamy swobody naszych pracowników w zakresie dobrowolnego tworzenia i wstępowania do organizacji własnego wyboru, w tym do związków zawodowych. Wierzymy, że bliska współpraca z naszymi pracownikami, słuchanie ich potrzeb oraz działanie w porozumieniu z nimi w celu ustalenia sposobu poprawy sytuacji nie tylko umożliwia lepszą relację zawodową, ale również pomaga nam rozwijać się jako firmie i dokonywać znacznych postępów w nowych obszarach.

Praca dzieci

Potępiamy i nigdy nie będziemy tolerować korzystania z pracy dzieci.

Praca przymusowa

Potępiamy i nigdy nie będziemy tolerować korzystania z pracy przymusowej, w tym wymuszonej pracy więźniów

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Dążymy do tego, aby każdy pracownik firmy NKT pracował w bezpiecznym i zdrowym środowisku pracy oraz wdrażamy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony naszych pracowników przed zagrożeniami w pracy.

Globalna Inicjatywa Raportowania (GRI)

Zakres i nadzór nad działaniami NKT w zakresie Odpowiedzialności Społecznej Biznesu opierają się na Globalnej Inicjatywie Raportowania (GRI), a wskaźniki są dobierane na podstawie oceny ich adekwatności i istotności. Główne elementy nadzoru obejmują podmioty na całym świecie i zawierają zbiór danych na temat Kluczowych Wskaźników Efektywności (KPI), z uwzględnieniem takich parametrów jak wypadki przy pracy, emisja CO2, zużycie surowców, obowiązywanie praktyk antykorupcyjnych oraz zdarzenia takie jak uwolnienie substancji do środowiska. Jednostki organizacyjne są odpowiedzialne za zbieranie danych oraz zapewnienie jakości wskaźników KPI. Roczne Sprawozdanie z działalności w zakresie CSR jest podpisywane przez wszystkich lokalnych menadżerów jednostek organizacyjnych, którzy poświadczają w ten sposób, że znają i angażują się w realizację 10 zasad Inicjatywy ONZ - Global Compact.

Wyszukaj kontakt blisko Ciebie