O nas

Odpowiedzialność środowiskowa

 

NKT podchodzi do kwestii swojej odpowiedzialności za środowisko w sposób poważny. Nasza świadomość ma wpływ na wszystkie aspekty naszego planowania i działań. Wierzymy, że wzięcie odpowiedzialności za środowisko naturalne jest odpowiednią formą działania na rzecz naszej przyszłości, przyszłości naszych pracowników i ich rodzin.

Nasze podejście jest proste:Rób więcej

Przestrzegamy wszelkich stosownych praw i przepisów, jednak tam, gdzie to możliwe, chcemy wykroczyć poza zgodność i wykorzystać nasze doświadczenie i wiedzę na temat procesów środowiskowych w celu osiągnięcia jak najwyższego poziomu odpowiedzialności za środowisko. Nasza pionierska strategia "Go Green" również oferuje naszym klientom produkty ze zmniejszonym negatywnym wpływem na środowisko.

Oszczędzaj więcej

Chociaż nasza działalność związana z kablami ma bardzo niewielki wpływ na środowisko, kadra kierownicza NKT nadal stawia wyzwania przed organizacją, wyznaczając ambitne cele dla dalszego zmniejszania tego wpływu. Ostatnie inicjatywy koncentrowały się na ochronie zasobów naturalnych i oszczędzaniu energii.

Zmniejszaj więcej

Nasza kadra kierownicza stale dąży do zwiększenia efektywności naszych działań oraz zmniejszenia naszego wpływu na środowisko. W ostatnim czasie byliśmy w stanie zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych o 3% i dążymy do dalszego jej zmniejszania. Kampanie informacyjne, optymalizacja procesów, odzysk ciepła, wymiana oświetlenia, ulepszenia w zakresie sprężonego powietrza są stale wdrażane w naszych placówkach. Monitorujemy również emisję CO2 związaną z transportem i zmniejszamy ilość podróży biznesowych.

Wykorzystuj na nowo więcej

Centrum odzysku NKT w Stenlille (Dania) jest w stanie poddawać procesowi recyklingu wszystkie nasze produkty, przerabiając je na surowce, zamiast przeznaczyć je do wywózki lub na wysypisko.

Myśl więcej

Pozyskując elementy i materiały do naszych produktów, pozyskujemy je od podobnie myślących firm świadomych ekologicznie i działających w sposób etyczny, a także kładziemy nacisk na pozyskiwanie ich z regionów nieobjętych konfliktami.

Oprócz zgodności

Przestrzegamy wszelkich stosownych praw i pozwoleń, jednak działania firmy NKT związane ze środowiskiem nie ograniczają się do spełniania istniejących wymogów regulacyjnych. Robimy więcej niż trzeba, aby być coraz lepszymi dzięki identyfikacji możliwości. W sposób proaktywny monitorujemy i oceniamy zgodność i działania według naszego Kodeksu Postępowania. Zasadniczym elementem zarządzania środowiskiem jest posiadanie polityki wspólnej dla całej grupy. Zawsze bierzemy pod uwagę warunki lokalne przy procesie planowania oraz wspieramy plany poprawy przepisów BHP w danej lokalizacji, aby wznieść procesy środowiskowe na jak najwyższy poziom.

Oszczędzanie zasobów naturalnych

Wpływ produkcji kabli na środowisko naturalne jest stosunkowo niewielki i związany głównie z emisją CO2 oraz korzystaniem z ograniczonych zasobów naturalnych, w szczególności z miedzi. W trakcie ostatnich kilku lat firma NKT z powodzeniem wdrożyła wiele inicjatyw, osiągając istotne zmniejszenie zużycia energii oraz wykorzystania zasobów naturalnych.

Kierownictwo firmy stawia wyzwania dla organizacji, określając cele dla stałej poprawy naszego wpływu na środowisko.

 

 

Redukcja emisji gazu cieplarnianego (GHG)

Bezpośrednia i pośrednia emisja CO2 jest przedmiotem monitorowania i optymalizacji. Nasza firma uzyskuje znaczne osiągnięcia w tej dziedzinie. Emisja GHG relatywnie do produkcji w porównaniu z poprzednim okresem raportowania zmniejszyła się o 6%, podczas gdy całkowita emisja spadła o 3% i wyniosła 81180 ton. Kampanie informacyjne, optymalizacja procesów, odzysk ciepła, wymiana oświetlenia, ulepszenia w zakresie sprężonego powietrza są stale wdrażane w naszych placówkach. Monitorujemy i zmniejszamy emisję CO2 w transporcie naszych towarów przez optymalizację obciążeń oraz zmniejszenie ilości podróży biznesowych.

Redukcja ilości odpadów

Stałe wysiłki na rzecz redukcji ilości odpadów stanowią obiekt naszego zainteresowania na każdym etapie procesu. Systematycznie usprawniamy zużycie materiałów od wczesnej fazy projektowania produktu aż po badanie niezawodności procesu produkcyjnego. Segregacja odpadów oraz zmniejszenie ilości odpadów komunalnych to kolejny przykład pokazujący jak firma NKT dąży do wywarcia wpływu na środowisko naturalne. Zajmujemy się całym cyklem życia naszych produktów, począwszy od projektowania. Centrum odzysku w Stenlille (Dania) jest w stanie poddawać procesowi recyklingu wszystkie nasze produkty, przerabiając je na surowce, które nie są przeznaczone do wywózki ani nie trafiają na wysypisko, tylko są później wykorzystywane do naszej produkcji bądź w innych branżach.

Postępowanie z odpadami z przewodów i kabli

Mając na uwadze to, że niewłaściwa utylizacja produktów NKT może przyczynić się do skażenia środowiska w którym wszyscy funkcjonujemy, NKT uprasza swoich klientów, aby utylizując odpady z przewodów i kabli zawsze mieli na uwadze lokalnie obowiązujące przepisy i regulacje prawne. Dzięki temu wspólnie będziemy mogli cieszyć się zdrowym powietrzem. 

Rozporządzenie REACH

Rozporządzenie REACH jest postrzegane na całym świecie jako przepis prawa chemicznego, najlepszy w swoim rodzaju, z powodu podejścia opartego na ryzyku. Firma NKT przestrzega wymogów REACH głównie poprzez identyfikację i zastosowanie odpowiednich środków na podstawie kart charakterystyki substancji niebezpiecznej oraz scenariuszy zagrożeń. Nasza firma powiadamia dostawców w przypadku otrzymania nowych informacji dotyczących zagrożeń lub ryzyk. Monitorujemy zgodność naszej firmy z wymogami prawnymi dotyczącymi przedmiotowych substancji chemicznych, w szczególności SVHC.

Materiały

Firma NKT pozyskuje elementy i materiały od spółek, które podzielają nasze wartości w zakresie praw człowieka, etyki i odpowiedzialności środowiskowej oraz spełniają nasze oczekiwania odnośnie zrównoważonego rozwoju, w tym pozyskiwania minerałów z regionów nieobjętych konfliktami.

 

 

 

Wyszukaj kontakt blisko Ciebie