Usługi

Kable a rozporządzenie CPR

W nowoczesnych budynkach instaluje się bardzo duże ilości przewodów, dlatego naturalne jest, że także przewody i kable zostały uznane za wyroby budowlane objęte wymaganiami CPR.

Wspólna klasyfikacja właściwości pożarowych

Ponieważ odporność na ogień wyrobów budowlanych jest bardzo istotnym elementem dla bezpieczeństwa pożarowego budynków, Komisja Europejska wprowadziła w życie, wspólne dla całej Unii Europejskiej ustawodawstwo, wprowadzające obowiązek klasyfikacji wyrobów budowlanych pod względem odporności na działanie ognia oraz definiujące metody badań dla przewodów przeznaczonych do instalowania w budynkach. Nowa norma EN 50575, obejmuje swoim zakresem przewody zasilające, telekomunikacyjne i sygnałowe, przeznaczone do trwałego zainstalowania w obiektach budowlanych.

Obowiązkowe oznakowanie CE

Wszystkie przewody objęte wspomnianą normą a wprowadzane do obrotu na terenie Unii Europejskiej, będą musiały być obowiązkowo oznakowane znakiem CE. Nie później, niż do dnia 1 lipca 2017 roku, oznakowanie CE wg nowych uregulowań pojawi się na wyrobach objętych rozporządzeniem a wszystkie normy krajowe sprzeczne z nową normą przestaną obowiązywać. Okres przejściowy równoległego obowiązywania starych i nowych przepisów rozpoczyna się z dniem 1 lipca 2016 i będzie trwał do 1 lipca 2017.

Wymagania dla znakowania CE

Zgodnie z wymaganiami rozporządzenia CPR, producenci chcący oznakować swoje wyroby znakiem CE są zobowiązani do wystawienia Deklaracji Własności Użytkowych (DoP). Producent wystawiając Deklarację Własności Użytkowych potwierdza, że parametry jego produktu są zgodne z wartościami zadeklarowanymi w DoP oraz zgodne z wymaganiami zawartymi we wspomnianej normie przedmiotowej. Producent jest zobowiązany wystawić taką deklarację dla każdego wyrobu budowlanego.

Deklaracja Własności Użytkowych (ang.: DoP)

Deklaracja Własności Użytkowych zawiera ustandaryzowaną informację odnośnie istotnych własności produktu, które zostały wcześniej poddane ocenie. Umożliwia to porównywanie produktów niezależnie od miejsca ich produkcji. Deklaracja Własności Użytkowych zawiera również informacje o zastosowaniach produktu, producencie i czy strony trzecie były zaangażowane w kontrolę produkcji. Dlatego też, oznakowanie produktu znakiem CE jest dopuszczalne wyłącznie pod warunkiem przeprowadzenia badań wymaganych normą oraz wystawienia Deklaracji Własności Użytkowych.

Okres przejściowy

W okresie przejściowym (20 czerwca 2016 - 1 lipca 2017) mogą być oferowane na rynku zarówno przewody spełniające wymagania wcześniej obowiązujących regulacji jak również te spełniające nowe uregulowania. Po upływie tego okresu, nowa norma stanie się obowiązkowa.

Gotowi do wprowadzenia nowej normy

Jak rozpoznam?

Wszystkie opakowania wyrobów NKT objęte CPR będą oznakowane symbolem klasy wg CPR

Nowe klasy reakcji na ogień

Dotychczas obowiązujący system oceny poziomu odporności wyrobu na rozprzestrzenianie płomienia zostanie zastąpiony przez nowe klasyfikacje

FAQ

CPR jest angielskim akronimem dla Europejskiego Rozporządzenia o Wyrobach Budowlanych

Film na temat CPR

Obejrzyj film wideo, aby dowiedzieć się więcej na temat nowej normy

Wyszukaj kontakt blisko Ciebie